Hybridparkernas roll i ett smartare energisystem

Den förnybara energins framfart är såväl viktig som utmanande. Vår resa mot en koldioxidfri framtid går snabbt och ger upphov till många spännande nya lösningar och innovationer. Ludvig Bydén är verksamhetsutvecklare på Svensk Solenergi och jobbar med att möjliggöra en ökad utveckling av solkraft i Sverige: “Det kommer vara avgörande för Sverige att utforska hybridlösningar med sol, vind och batteri för att tillföra el på ett smartare sätt”

Solmarknaden i Sverige blomstrar men trots det finns det utmaningar när det kommer till storskaliga markförlagda solparker.

– De hinder vi ser idag för den storskaliga solkraften handlar om att tillståndsprocesserna är långa, komplicerade och oförutsägbara. Solpaneler installeras för fullt både hos privata användare och sedan hos näringslivet på till exempel stora logistik- och industritak. I år når vi någonstans runt 2 % av produktionen från solkraft men vi har en vision om att komma till 15 % av den totala elproduktionen i Sverige, på kort sikt är målet 30 TWh år 2030, säger Ludvig Bydén.

Allmänhetens positiva inställning kombinerat med den potential som finns i de storskaliga markförlagda solcellsparkerna tyder på en lovande framtid för solkraften. Det finns nämligen många ärenden för solcellsparker som ligger hos länsstyrelsen och väntar på godkännande.

– Vår största markförlagda solcellspark i Sverige idag har en installerad effekt på 22 MW. Om vi vänder blicken mot Danmark som har mindre än en tiondel av Sveriges yta ligger den största på 300 MW. Potentialen är alltså stor, berättar Ludvig Bydén.

En betydande parameter i bedömningsprocessen kring markförlagda solparker är just markanvändningen och värderingen av olika samhällsintressen. Trots att många jordbrukare är intresserade och andelen lågproduktiv mark i träda ökar finns en pågående diskussion om värderingen mellan jordbruk och förnybar energi.

Potentialen i hybridlösningar

För den problematiken finns andra möjliga lösningar – nämligen hybridparker. Om ett område redan getts tillstånds för utveckling av vindkraft kan man potentiellt också bygga solceller och batterier på samma plats.

– Det finns många fördelar med hybridparker och en av dem är tillgången till mark. För en projektutvecklare är tillgången till mark och nätanslutning avgörande. Genom att samförlägga olika kraftslag på samma plats använder man mark och elnät på ett mer effektivt sätt, säger Ludvig Bydén.

Vattenfalls första hybridenergipark

Vattenfall har byggt sin första hybridpark i Nederländerna där de kombinerar vind, sol och batterilagring. Den totala effekten i parken är 60 MW, det motsvarar den årliga elförbrukningen hos ungefär 40 000 hushåll.

– Vattenfalls park Haringvliet är ett bra exempel på en positiv etablering av flera kraftslag på samma plats. De skapar möjlighet att bättre utnyttja den lokala infrastrukturen och transformatorstationen bättre, samt diversifierar intäkterna. Det bästa med kombinationen vind och sol är att de procentuellt har väldigt låg samvariation. Det innebär att det blåser som bäst när solen inte lyser som starkast och vice versa. Både när det kommer till tider på dygnet och tider på året, säger Ludvig Bydén.

Normalt dimensionerar man en nätanslutning baserat på den maximala produktionskapaciteten. Eftersom vind och sol har låg samvariation kan nätanslutningen ta emot vind när den producerar maximalt och sol när den producerar maximalt. De tillfällen de båda kraftslagen överskrider nätets kapacitet kan lagringsresursen ta hand om överskottet. Man kan alltså nyttja samma nätanslutning och få ut mer elproduktion jämnare.

Smartare nätanvändning

Ett ytterligare komplement som stärker hybridparkerna är lagring.

– När det väl sker samvariation mellan kraftslagen kan ett lagringsalternativ som vätgas eller batteri underlätta ytterligare för nätet. Lagringen är en stor möjliggörare för att lösa utmaningarna i nätet. Det blir en win-win för att nätägaren får en jämnare leverans av el och behöver inte dimensionera nätanslutningen för din topp-produktion, som faktiskt används väldigt liten del av tiden, utan kan frigöra mer plats i nätet och utnyttja det bättre. I tider som dessa, då vi står inför utmaningar inom vår elförsörjningsinfrastruktur, är alternativa lösningar som optimerar dess användning utan att vi nödvändigtvis behöver bygga ut, högst önskvärda, avslutar Ludvig Bydén.

Ludvig Bydén och Svensk Solenergi befinner sig på Update by Elfack på Svenska Mässan 22-23 maj 2024, där de kommer att prata om solenergins framtid i Sverige.

Läs mer om Update by Elfack.